Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
hospitalier
Jump to user comments
tính từ
 • hiếu khách
  • Tradition hospitalière
   truyền thống hiếu khách
  • Pays hospitalier
   đất nước hiếu khách
 • (từ cũ nghĩa cũ, tôn giáo) tế bần, làm phước (tu sĩ)
 • xem hôpital 1
Related words
Related search result for "hospitalier"
Comments and discussion on the word "hospitalier"