Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
huấn lệnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lệnh trên ban xuống để chỉ bảo một việc gì.
Related search result for "huấn lệnh"
Comments and discussion on the word "huấn lệnh"