Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tuyên huấn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • "Tuyên truyền" và "huấn luyện" nói tắt: Ban tuyên huấn.
Related search result for "tuyên huấn"
Comments and discussion on the word "tuyên huấn"