Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hung dữ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Sẵn sàng gây tai hoạ cho con người một cách đáng sợ. Đàn sói hung dữ.
Related search result for "hung dữ"
Comments and discussion on the word "hung dữ"