Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
identification
/ai,dentifi'keiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đồng nhất hoá, sự làm thành đồng nhất
 • sự nhận ra, sự nhận biết sự nhận diện; sự nhận dạng; nét để nhận ra, nét để nhận biết, nét để nhận diện, nét để nhận dạng (người nào, vật gì)
 • sự phát hiện ra, sự nhận diện ra
  • identification of enemy units
   sự phát hiện ra những đơn vị địch
 • sự gắn bó chặt chẽ với; sự gia nhập, sự dự vào
  • identification with the party
   sự gắn bó chặt chẽ với đảng
  • identification with the student movenment
   sự gia nhập phong trào học sinh
Related words
Related search result for "identification"
Comments and discussion on the word "identification"