Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
imperishableness
/im'periʃəblnis/ Cách viết khác : (imperishability) /im,periʃə'biliti/
Jump to user comments
danh từ
  • sự bất tử, sự bất hủ, sự bất diệt; tính không thể tiêu diệt được
  • tính tồn tại lâu dài
Related words
Comments and discussion on the word "imperishableness"