Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
indispensable
/,indis'pensəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • rất cần thiết, không thể thiếu được
    • air, food and water are indispensable to life
      không khí, thức ăn và nước lã là những thứ không thể thiếu được đối với cuộc sống
  • bắt buộc, không thể bỏ qua (luật pháp, trách nhiệm...)
danh từ
  • người rất cần thiết, vật rất cần thiết
Related search result for "indispensable"
Comments and discussion on the word "indispensable"