Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
inseparableness
/in,sepərə'biliti/ Cách viết khác : (inseparableness) /inseparableness/
Jump to user comments
danh từ
  • tính không thể tách rời được, tính không thể chia lìa được
Related search result for "inseparableness"
Comments and discussion on the word "inseparableness"