Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
insinuation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (văn học) sự nói xa nói gần, lời nói xa nói gần, lời nói bóng gió
  • Une insinuation malveillante
   lời nói bóng gió có ác ý
 • (từ cũ; nghĩa cũ) sự luồn vào
  • Insinuation d'une sonde dans une plaie
   sự luồn một que thăm vào vết thương
 • (luật học, (pháp lý), từ cũ; nghĩa cũ) sự trước bạ
Related search result for "insinuation"
Comments and discussion on the word "insinuation"