Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
inviolableness
/in,vaiələ'biliti/ Cách viết khác : (inviolableness) /in'vaiələblnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính không thể xâm phạm, tính không thể vi phạm, tính không thể xúc phạm
Related search result for "inviolableness"
Comments and discussion on the word "inviolableness"