Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
isochrony
/ai'sɔkrəni/
Jump to user comments
danh từ
  • sự xảy ra cùng lúc; tính đồng thời
Related search result for "isochrony"
Comments and discussion on the word "isochrony"