Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
kêu cầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cầu xin bậc trên: Người mê tín kêu cầu trời Phật.
Related search result for "kêu cầu"
Comments and discussion on the word "kêu cầu"