Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
kịch nói
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thứ kịch thể hiện hành động và tình tiết bằng lời nói, bằng những câu đối đáp nhau.
Related search result for "kịch nói"
Comments and discussion on the word "kịch nói"