Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khó chịu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Bức bối, không thoải mái: Trong người nghe khó chịu Nó làm cho mọi người khó chịụ
Related search result for "khó chịu"
Comments and discussion on the word "khó chịu"