Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khó trôi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khó xong xuôi được: Công việc khó trôi vì gặp nhiều trắc trở.
Related search result for "khó trôi"
Comments and discussion on the word "khó trôi"