Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khư khư
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ph. Chặt trong tay, không chịu rời ra, không chịu bỏ đi: Khư khư giữ của.
Related search result for "khư khư"
Comments and discussion on the word "khư khư"