Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khẩu khí
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khí phách toát ra từ lời nói, theo quan niệm cũ: Khẩu khí anh hùng.
Related search result for "khẩu khí"
Comments and discussion on the word "khẩu khí"