Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khai khẩu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mở miệng nói (dùng với ý xấu): Gọi mãi mà cũng không khai khẩu được.
Related search result for "khai khẩu"
Comments and discussion on the word "khai khẩu"