Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
khắc xương ghi dạ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do chữ minh tâm khắc cốt: ý nói ơn sâu của Kiều xin ghi vào lòng, khắc vào xương không bao giờ quên
Related search result for "khắc xương ghi dạ"
Comments and discussion on the word "khắc xương ghi dạ"