Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khệ nệ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nặng nề chậm chạp vì có thai hoặc mang đồ nặng: Khệ nệ bê một bọc sách.
Related search result for "khệ nệ"
Comments and discussion on the word "khệ nệ"