Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khạc nhổ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khạc đờm và nhổ xuống đất: Không nên khạc nhổ bừa bãi.
Related search result for "khạc nhổ"
Comments and discussion on the word "khạc nhổ"