Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
lè nhè
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • traîner sa voix
  • Người say rượu nói lè nhè
   l'ivrogne qui traîne sa voix en parlant
 • piauler
  • Đứa bé lè nhè
   enfant qui piaule
  • lẻ nhẻ lè nhè
   (sens plus accentué)
Related search result for "lè nhè"
Comments and discussion on the word "lè nhè"