Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lòng máng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Trũng và dài như cái máng: Rãnh nước hình lòng máng.
Related search result for "lòng máng"
Comments and discussion on the word "lòng máng"