Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lòng thòng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Rủ xuống dài và không gọn gàng: Dây lòng thòng.
Related search result for "lòng thòng"
Comments and discussion on the word "lòng thòng"