Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lươn lẹo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Lắt léo, gian trá: ăn nói lươn lẹo thói lươn lẹo.
Related search result for "lươn lẹo"
Comments and discussion on the word "lươn lẹo"