Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lấy cớ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đưa ra một lý do thường là không chính dáng : Lấy cớ rức đầu không đến họp.
Related search result for "lấy cớ"
Comments and discussion on the word "lấy cớ"