Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lợi nhuận
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiền lãi do kinh doanh công nghiệp hay thương nghiệp mà có: Giai cấp tư sản chỉ mong có lợi nhuận tối đa.
Related search result for "lợi nhuận"
Comments and discussion on the word "lợi nhuận"