Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
liên bang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nước lớn do nhiều nước nhỏ hợp thành : Liên-xô là một liên bang.
Related search result for "liên bang"
Comments and discussion on the word "liên bang"