Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
liên cầu khuẩn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Vi khuẩn hình cầu kết thành chuỗi như tràng hạt, gây nhiều bệnh, chủ yếu là bệnh ngoài da, ở họng, ở bộ phận sinh dục phụ nữ.
Related search result for "liên cầu khuẩn"
Comments and discussion on the word "liên cầu khuẩn"