Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
mỏng mảnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. 1. Dễ vỡ: Cái bát mỏng mảnh. 2. Nh. Mong manh: Hi vọng mỏng mảnh.
Related search result for "mỏng mảnh"
Comments and discussion on the word "mỏng mảnh"