Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
macadamize
/mə'kædəmaiz/ Cách viết khác : (macadamise) /mə'kædəmaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • đắp (đường) bằng đá dăm nện
Related words
Related search result for "macadamize"
Comments and discussion on the word "macadamize"