Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
masticatoire
Jump to user comments
tính từ
 • (để) nhai chơi
  • Substance masticatoire
   chất nhai chơi
 • (để) nhai
  • Pièces masticatoires des crustacées
   bộ phận nhai của động vật thân giáp
danh từ giống đực
 • chất nhai chơi, kẹo nhai
Related search result for "masticatoire"
Comments and discussion on the word "masticatoire"