Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mental hospital
/'mentlhoum/ Cách viết khác : (mental_hospital) /'mentl'hɔspitl/
Jump to user comments
danh từ
  • bệnh viện tinh thần kinh, nhà thương điên
Related search result for "mental hospital"
Comments and discussion on the word "mental hospital"