Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
moonshot
/'mu:nʃɔt/
Jump to user comments
danh từ
  • sự bắn tên lửa lên mặt trăng
  • tên lửa bắn lên mặt trăng
Related search result for "moonshot"
Comments and discussion on the word "moonshot"