Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nón bài thơ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nón làm bằng lá cọ nõn mỏng, soi lên thấy có hình cắt thành bài thơ.
Related search result for "nón bài thơ"
Comments and discussion on the word "nón bài thơ"