Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nặng căn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khó sửa chữa vì tiêm nhiễm tính xấu đã lâu.
Related search result for "nặng căn"
Comments and discussion on the word "nặng căn"