Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nợ máu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tội giết người, cần phải đền bằng mạng của kẻ giết: Địa chủ gian ác có nợ máu với nông dân.
Related search result for "nợ máu"
Comments and discussion on the word "nợ máu"