Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ngũ cúng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Năm vật cúng Phật, tức hương, hoa, đăng, trà, quả
Related search result for "ngũ cúng"
Comments and discussion on the word "ngũ cúng"