Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngả mũ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt Bỏ mũ xuống để chào một cách kính cẩn: Học trò đều ngả mũ chào thầy giáo.
Related search result for "ngả mũ"
Comments and discussion on the word "ngả mũ"