Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngẫm nghĩ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nh. Ngẫm: Ngẫm nghĩ mãi rồi mới nói ra.
Related search result for "ngẫm nghĩ"
Comments and discussion on the word "ngẫm nghĩ"