Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhát
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt Kết quả động tác của dao, gươm, búa, cuốc, chổi, khi chặt, cắt, chém, đâm, đập, cuốc, quét: Một nhát đến tai hai nhát đến gáy (tng); Chỉ cần mấy nhát chổi là sạch; Những nhát búa inh tai.
  • 2 dt Miếng mỏng thái ra: Mấy nhát gừng.
  • 3 dt (cn. Lát) Thời ngan rất ngắn: Chờ tôi một nhát nhé.
  • 4 tt Hay sợ sệt, trái với bạo: Kẻ nhát nát người bạo (tng); Thằng bé nhát lắm, tối không dám ra sân.
  • 5 đgt Doạ trẻ con: Đừng nhát em như thế.
Related search result for "nhát"
Comments and discussion on the word "nhát"