Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngau ngáu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiếng nhai vật giòn và cứng: Nhai sụn ngau ngáu.
Related search result for "ngau ngáu"
Comments and discussion on the word "ngau ngáu"