Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngầu ngầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nh. Ngầu: Nước đục ngầu ngầu.
Related search result for "ngầu ngầu"
Comments and discussion on the word "ngầu ngầu"