Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngay lưng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Ngay xương. Làm biếng, không chịu lao động: Nghèo túng vì ngay lưng.
Related search result for "ngay lưng"
Comments and discussion on the word "ngay lưng"