Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
nghiêu khê
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ngoắt ngoéo lôi thôi: Công việc nghiêu khê; Đi đường vòng thì nghiêu khê quá.
Related search result for "nghiêu khê"
Comments and discussion on the word "nghiêu khê"