Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nghiền ngẫm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nghiên cứu, suy nghĩ kỹ càng: Nghiền ngẫm chỉ thị để chấp hành đúng.
Related search result for "nghiền ngẫm"
Comments and discussion on the word "nghiền ngẫm"