Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngoằn ngoèo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Ngoằn ngà ngoằn ngoèo, vằn vèo. Cong đi cong lại nhiều lần: Đường ngoằn ngoèo.
Related search result for "ngoằn ngoèo"
Comments and discussion on the word "ngoằn ngoèo"