Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
nhân vật
Jump to user comments
 
 • personality
  • Một nhân vật rất quan trọng
   A very important person[ality, a VIP
 • Character
  • Thúy Kiều là nhân vật chính của truyện Kiều
   Kieu is the main character of Kieu
Comments and discussion on the word "nhân vật"