Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nhân vật
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • personnage
  • Nhân vật có thế lực
   un personnage influent
  • Nhân vật sân khấu
   personnage de théâtre
 • figure
  • Các nhân vật lớn trong lịch sử
   les grandes figures de l'histoire
Related search result for "nhân vật"
Comments and discussion on the word "nhân vật"