Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhích
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Khẽ chuyển dịch đi một tí: Nhích cái bàn sang bên phải.
Related search result for "nhích"
Comments and discussion on the word "nhích"